ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

σε Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση (Εταιρική χρήση 01/01/2010 – 31/12/2010)

 

Το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα
με το Νόμο  και το καταστατικό της
εταιρείας και μετά την από 25/5/2011 απόφασή του,  καλεί 
τους  κ.κ. Μέτοχους της εταιρείας σε
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
στην έδρα της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

mso-fareast-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;text-decoration:none;
text-underline:none»>1)      
  που αφορούν στην  κλειόμενη χρήση 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010)

text-decoration:none;text-underline:none»>2)        Υποβολή προς
έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκθέσεως των Ελεγκτών για
τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου    που αφορούν 
στην  κλειόμενη χρήση  2010 (01.01.2010 – 31.12.2010)

3)      
Λήψη απόφασης
για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2010-31.12.2010 καθώς και
του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

4)      
Απόφαση για
απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή
από κάθε ευθύνη  αποζημίωσης για τις
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα  της 
εταιρικής χρήσης 01.01.2010-31.12.2010.

5)      
Εκλογή ενός
Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού 
Ελεγκτή – Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των
ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων)  για την τρέχουσα χρήση 2011 και καθορισμός
της αμοιβής αυτών.

mso-fareast-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;text-decoration:none;
text-underline:none»>6)      
7)      
Έγκριση αμοιβών
και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την
εταιρική χρήση 1/1-31/12/2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου για  την
εταιρική  χρήση 1/1-31/12/2011.

8)      
Εγκρίσεις
συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και
δανείων.

9)      
Τροποποίηση των
όρων του από 03/10/2008 Ομολογιακού Δανείου, ως ισχύει τροποποιηθέντος, που
έχει συναφθεί με τις τραπεζικές εταιρείες «
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
A..» και
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ». Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της εν λόγω τροποποίησης.

10)  
Ενημέρωση για
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

11)  
Λοιπά θέματα και
ανακοινώσεις.

 

δικαιούται να
συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της
Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (η οποία είναι ο «φορέας» κατά την
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, στο οποίο
τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας μας) κατά την ημερομηνία της Κυριακής 19ης Ιουνίου 2011
(«Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης)
ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.  

Οι
κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον
οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να προσκομίσουν
σχετική ως άνω βεβαίωση της εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» περί της μετοχικής τους ιδιότητας,  την οποία και θα  πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της
Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) τρεις (3) τουλάχιστον
ημέρες  πριν την ημερομηνία συγκλήσεως
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Έναντι
της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική
Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω
αναφερόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της
μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», η δε 
ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης
ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής) και η σχετική
έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην
Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης.

 
Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 
Σε έγχαρτη μορφή στη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας  (Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής,  τηλ.: 210-6694200), και

     Σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (
normal»>.bkrgr        Το
ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην
Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3)
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

        Ο
αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το
οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

        Σύγκρουση
συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α.     Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας
ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β.     Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν
γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας,

γ.     Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας
ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ.     Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από
τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και γ.

 

1.      
Μέτοχοι που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

  Ιουνίου 2011.

2.     Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν,
με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως το Σάββατο 18 Ιουνίου 2011,
την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

3.     Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με
αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως το Σάββατο 18 Ιουνίου 2011, την
παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις
υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

( normal»> normal»>bkr normal»>).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 (Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής, τηλ.: 210-6694200), από όπου
οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο
συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα
σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (
normal»> normal»>bkr normal»>). 

 

Κορωπί, 25η
Μαΐου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».