Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2009

 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

 

26/06/2009

 

 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/06/2009 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 73,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ήτοι 7.206.021 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1.  Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  ( εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01/01/2008-31/12/2008)

 

 

2.  Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί της Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή

 

 

3.  Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή μερίσματος  0,009EUR ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η  17/08/2009 και δικαιούχοι είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 19/08/2009. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 25/08/2009.

 

 

4.  Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008.

 

 

5.  Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία  «BAKER TILLY HELLAS A.E» και ειδικότερα τον ελεγκτή Γεώργιο Νανούρη του Βασιλείου ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Αθανάσιο Ροϊλο του Ανδρέα για το έλεγχο της χρήσης 01/01/2009 – 31/12/2009.

 

 

6.  Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί  την χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

 

7.  Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2008-31/12/2008 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2009-31/12/2009

 

 

8.  Ενέκρινε  ομόφωνα την τροποποίηση, συμπλήρωση, αναρίθμηση και κατάργηση των διατάξεων του καταστατικού με σκοπό την προσαρμογή του στο ν. 3604/2007 και την γενικότερη  βελτίωση της λειτουργικότητας του.

 

 

 

9.  Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί   την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. Μέλη  της επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ. : Δημήτριος Κανελλόπουλος του Νικολάου, Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου και  Άγγελος Παντουβάκης του Μηχαήλ.