Α.Ε.»

  00

Πραγματοποιήθηκε
σήμερα 24/06/2011 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4
μέτοχοι, εκπροσωπούντες 72,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ι
7.017.900 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920. Η ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.

 Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

mso-ansi-language:EL»>1.      
  ( εταιρικές και ενοποιημένες)
της χρήσης 01/01/2010-31/12/2010 και των επ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών της
εταιρείας.

EL»> 

mso-ansi-language:EL»>2.      
 του Διοικητικού
Συμβουλίου  και την Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή
που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2010..

EL»> 

mso-ansi-language:EL»>3.      
  0,008EUR ανά μετοχή
μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος
ορίζεται η  16/08/2011 και δικαιούχοι
είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του
Χ.Α. στις 18/08/2011. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 23/08/2011.

EL»> 

mso-ansi-language:EL»>4.      
EL»> 

mso-ansi-language:EL»>5.      
  « TILLY HELLAS A.E» και ειδικότερα
τον ελεγκτή Γεώργιο Νανούρη του Βασιλείου ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό
τον Αθανάσιο Ροϊλό του Ανδρέα για το έλεγχο της χρήσης 01/01/2011 – 31/12/2011.

EL»> 

mso-ansi-language:EL»>6.      
  την χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην
Διεύθυνση εταιρειών εντός ή εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή
παρεμφερείς σκοπούς, κατ άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920.

EL»> 

mso-ansi-language:EL»>7.      
 

8.       
  την τροποποίηση των όρων του από 03/10/2008
Ομολογιακού Δανείου, που έχει συναφθεί με τις τραπεζικές εταιρείες  EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε.  και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.., την παράταση κατά δεκατέσσερις (14) μήνες της χρονικής περιόδου εντός
της οποίας θα εκδοθούν οι Σειρές Γ΄, Δ΄ και Ε΄ του Ομολογιακού Δανείου και την
ως εκ τούτου, τροποποίηση του όρου 2.1 και του όρου «Προθεσμία Εκδόσεως» του
Προγράμματος, ως αυτό ισχύει, και β) την τροποποίηση του Παραρτήματος Β του
Προγράμματος.