«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 22/06/2012 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 69,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ι 6.746.520  μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.     Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  ( εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01/01/2011-31/12/2011 και των επ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας.

2.     Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου  και την Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2011.

3.     Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή καθαρού μερίσματος  0,0075EUR ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η  13/08/2012 και δικαιούχοι είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 16/08/2012. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 21/08/2012.

4.     Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 – 31/12/2011.

5.     Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία  «BAKER TILLY HELLAS A.E» και ειδικότερα τον ελεγκτή ελεγκτή Ιωάννη Τολιόπουλο του Γεωργίου ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Στέφανος Χατζηστεφάνου του Αργυρίου για το έλεγχο της χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.

6.     Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί  την χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατ άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920.

7.     Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί  τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2011-31/12/2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2012-31/12/2012

8.     Ενέκρινε  ομόφωνα την τροποποίηση, συμπλήρωση, αναρίθμηση και κατάργηση των διατάξεων του καταστατικού με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920  και του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν τροποποιηθέντες,  και της γενικότερης βελτίωσης της λειτουργικότητάς του.

9.     Εξέλεξε  ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. του οποίου η θητεία ορίζεται από 22.06.2012 μέχρι 22.06.2017

10.   Ενέκρινε τον ορισμό ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.