«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/03/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 3 μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.984.209 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920. Η  εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.     Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση των όρων του από 03/10/2008 Ομολογιακού Δανείου, ως ισχύει τροποποιηθέντος, που έχει συναφθεί με τις τραπεζικές εταιρείες «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» και «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η μεταβολή της ημερομηνίας λήξης του Ομολογιακού Δανείου από 24η Οκτωβρίου 2016 στην 24η Οκτωβρίου 2018, η μεταβολή του περιθωρίου, από την έναρξη της επόμενης Περιόδου Εκτοκισμού, ήτοι από την 24η Απριλίου 2013 (24/04/2013)  και για όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου,  καθώς και λοιποί όροι και συμφωνίες, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, παρασχέθηκε δε και σχετική  εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της εν λόγω τροποποίησης.

2.     Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, και ομόφωνα εξελέγησαν τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ.κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο του Νικολάου, Πρόεδρο του ΔΣ (μη εκτελεστικό μέλος),  Παύλο Κανελλόπουλο του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και  Απόστολο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).