Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε την 31.10.2022 αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απαρτιζόμενο από πέντε (5) μέλη,  με πενταετή (5 έτη) θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του, και παρατεινόμενη σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την εξαετία, το οποίο (Διοικητικό Συμβούλιο) θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία και της Αικατερίνης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
  2. Ηλίας Καραμολέγκος του Εμμανουήλ και της Ολυμπίας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
  3. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου και της Θεανούς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
  4. Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία και της Αικατερίνης, Μέλος Δ.Σ. και
  5. Πέτρος ΘΑΝΟΣ του Νικήτα και της και της Θεοδώρας, Μέλος Δ.Σ.

Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.