Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 03.12.2021 συνεδρίασή του, ομόφωνα εξέλεξε την κα Μαρία Καραμολέγκου ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Βάσιλειου Ευαγγέλου και εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία, Εκτελεστικό Μέλος,
5. Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Κυριάκος Ριρής του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κο. Εμμανουήλ Καραμολέγκο του Ηλία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δύναται να δεσμεύει την Εταιρεία απεριόριστα, και τον οποίο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες, ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Δούκας, και ως προς τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, αναπληρώνει το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Βασίλειος Ανδρικόπουλος.

Η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.