ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000
Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12.07.2019 και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 81,73% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.963.430 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01.01.2018–31.12.2018 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Eλεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
2. Ενέκρινε ομόφωνα το σχετικό πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη μη διανομή κερδών για τη χρήση 2018.
3. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018–31.12.2018.
4. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και ειδικότερα τον ορκωτό ελεγκτή Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο του Ιωάννη, ως τακτικό ελεγκτή, και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Θεόδωρο Δεληγιάννη του Δημητρίου για το έλεγχο της χρήσης 01.01.2019–31.12.2019.
5. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση αδείας, κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01.01.2018–31.12.2018, τις αμοιβές ή αποζημιώσεις του ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Απόστολου Παπαδόπουλου, τις αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου και ενέκρινε κατά πλειοψηφία των παριστάμενων μετόχων τις αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου, κας Μαρίας Καραμολέγκου. Επίσης προενέκρινε, για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές ή αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Απόστολου Παπαδόπουλου, Παύλου Κανελλόπουλου και Άγγελου Παντουβάκη για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις για κάθε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επίσης, προενέκρινε ομόφωνα για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου και προενέκρινε, κατά πλειοψηφία των παρισταμένων μετόχων, τις αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου, κας Μαρίας Καραμολέγκου.

7. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4548/2018, και ειδικότερα αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 του Καταστατικού της Εταιρείας, η κατάργηση του άρθρου 14 του Καταστατικού και η αναρίθμηση των άρθρων από το άρθρο 15 και εντεύθεν καθώς και η Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

8. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την από Ιουνίου 2019 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η οποία (Επιτροπή Ελέγχου) θα απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, κ.κ. Απόστολο Παπαδόπουλο, Παύλο Κανελλόπουλο και Κωνσταντίνο Δούκα. Επίσης, ομόφωνα εκλέχθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος.

10. Τέλος, έγινε αναλυτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε και αποφάσισε κατά το προηγούμενο έτος, 01.01.2018-31.12.2018.