ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 11/04/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου  μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 79,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 7.762.914μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ μέχρι σαράντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (48.000.000 €), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, ως ισχύει,   με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου διμερούς δανεισμού του εκδότη.
  2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου και την υπογραφή των οικείων συμβατικών κειμένων.

 

  1. Έγινε ενημέρωση για  τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

_ _ _