ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000
Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 2α Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 63,17% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 6.155.109 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ.

 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01.01.2019–31.12.2019 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Eλεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019. Επίσης, υποβλήθηκε και η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.
  2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη διανομή κερδών για τη χρήση 2019 εκ συνολικού ποσού 100.000€.
  3. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019–31.12.2019.
  4. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και ειδικότερα τον ορκωτό ελεγκτή Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο του Ιωάννη, ως τακτικό ελεγκτή, και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Θεόδωρο Δεληγιάννη του Δημητρίου για το έλεγχο της χρήσης 01.01.2020–31.12.2020.
  5. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση αδείας, κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

 

  1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 1.1.2019-31.12.2019).

 

 

  1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01.01.2019–31.12.2019, τις αμοιβές ή αποζημιώσεις των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου,  και ενέκρινε κατά πλειοψηφία 87,7% των παρισταμένων μετόχων τις αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου, κας Μαρίας Καραμολέγκου.  Επίσης προενέκρινε, για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές ή αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Απόστολου Παπαδόπουλου, Παύλου Κανελλόπουλου και Άγγελου Παντουβάκη για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις για κάθε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επίσης, προενέκρινε κατά πλειοψηφία 87,7% των παρισταμένων μετόχων για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου, κας Μαρίας Καραμολέγκου.
  2. Τέλος, έγινε αναλυτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε και αποφάσισε κατά το προηγούμενο έτος, 01.01.2019-31.12.2019.