«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Εταιρική χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα