10/09/2013

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο  και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 5 Σεπτεμβρίου