Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο  και το καταστατικό της εταιρείας,  καλεί  τους  κ.κ. Μέτοχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη