Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και