Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.11.2004

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο και μετά την από 4.11.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Νοεμβρίου 2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14: 30 στα γραφεία της

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και