ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ 2012 Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει κατ’ άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 21ης Ιουνίου 2013, το μέρισμα για τη χρήση 2012 ανέρχεται