ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ   ΧΡΗΣΗΣ   2011 Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει κατ άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 22 ας Ιουνίου 2012, το μέρισμα για