Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, της 30/06/2005, αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή, από τα κέρδη της χρήσεως 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29/07/2005. Από την 30/7/2005