ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00   Πραγματοποιήθηκε σήμερα 18/06/2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού