02/10/2013

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.»ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 02/10/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.984.209 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου

21/06/2013

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 7.012.829 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου,

19/03/2013

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00   Πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/03/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 3 μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.984.209 μετοχές