«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 24/06/2011 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 72,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ι 7.017.900 μετοχές