«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.»ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/06/2010 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 72,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ήτοι 7.017.900 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου