Πραγματοποιήθηκε σήμερα 27/06/2008 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 73,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ήτοι 7.261.021 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις. Επί των θεμάτων της