Την έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας καθώς και την διάθεση κερδών αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29.06.07 στην έδρα της Εταιρίας στο Κορωπί Αττικής. Σχετικά με την διανομή μερίσματος για την χρήση του 2006, η