Άρθρον 27. «Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση». *** Ο τίτλος του άρθρου 27 προστέθηκε  με το άρθρο 36 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. » 1.  Δέκα  ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία  τις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές