26/11/2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕNNEAMHNOY 2015 Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 – 30/09/2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

30/10/2015

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.,  σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή, φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2014, με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».

26/08/2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ A΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 – 30/06/2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), την Παρασκευή 28

17/06/2015

17/06/2015   ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00   Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 17/06/2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου  μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

25/05/2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2015 Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 – 31/3/2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), την Τετάρτη 27

22/05/2015

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο  και το καταστατικό της εταιρείας

24/03/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2015 Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Ανακοίνωση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων (εταιρικών και ενοποιημένων) χρήσεως