25/11/2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2014 – 30/09/2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

14/07/2014

Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.,  σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή, φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2013, με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».

18/06/2014

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00   Πραγματοποιήθηκε σήμερα 18/06/2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού

26/05/2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014   Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2014 – 31/03/2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), την Τετάρτη

23/05/2014

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Εταιρική χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα

26/03/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2014   Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2014, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:   Ανακοίνωση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων (εταιρικών και

15/01/2014

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων που εμπλέκουν τον ιδιοκτήτη της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος A.E., κ. Εμμ. Καραμολέγκο, σε υπόθεση απαγωγής, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος Α.Ε. συνεχίζει απρόσκοπτα. 

10/01/2014

Η ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι δυνάμει των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2/10/2013, ολοκληρώθηκε η έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 2.300.000 ευρώ,  με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών αναγκών της και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της. Το εν λόγω δάνειο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας