25/11/2013

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2013 – 30/09/2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, μετά την λήξη της

11/10/2013

H Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.,  σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή, φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2012, με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».

02/10/2013

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.»ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 02/10/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.984.209 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου

10/09/2013

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο  και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 5 Σεπτεμβρίου

27/08/2013

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2013 – 30/06/2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013, μετά την λήξη της

21/06/2013

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 7.012.829 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου,

11/06/2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2008-2011Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2008-2011. Στην εταιρεία καταλογίσθηκαν φόροι ύψους 968.584 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 289.008 ευρώ. Η εταιρεία είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη 170 χιλιάδων ευρώ. Η προκύψασα διαφορά θα επιβαρύνει τα οικονομικά

29/05/2013

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Εταιρική χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο  και το καταστατικό της εταιρείας

28/03/2013

Η Εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που υποβλήθηκε σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό

26/03/2013

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην τακτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. , ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών: • Ανακοίνωση και δημοσίευση στον τύπο των ετησίων  οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών