06/12/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» («Εταιρεία») ενημερώνει τους κκ Μετόχους ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006), και το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ 0,01 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι

22/6/2012

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 22/06/2012 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 69,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ι 6.746.520 μετοχές

22/6/2012

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.      ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42      Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ   ΧΡΗΣΗΣ   2011       Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει κατ άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 22 ας Ιουνίου

22/6/2012

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42   Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00 Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  Α.Ε.  γνωστοποιεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 22/06/2012, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 22/06/2012  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

31/5/2012

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Γ.Σ. 22/6/2012) Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." σε συμμόρφωση με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 και κατ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ανακοινώνει το σχέδιο των τροποποιήσεων του καταστατικού της που θα προταθούν στην Τακτική Γενική

12/3/2012

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 24/03/2012 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 22/06/2012 Αποκοπή Μερίσματος 14/08/2012 Δικαιούχοι Μερίσματος 17/08/2012 Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος 22/08/2012   Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην τακτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. , ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και