24/06/2011

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ   ΧΡΗΣΗΣ   2010   Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,008 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της

24/06/2011

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 24/06/2011 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 72,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ι 7.017.900 μετοχές μετά δικαιώματος

30/05/2011

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Εταιρική χρήση 01/01/2010 – 31/12/2010)   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   1)        Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού