25/06/2010

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.»ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ   ΧΡΗΣΗΣ   2009 Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. » ανακοινώνει κατ άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 25ης Ιουνίου 2010, το μέρισμα για τη χρήση 2009

25/06/2010

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.»ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/06/2010 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 72,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ήτοι 7.017.900 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου

01/06/2010

Η ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.  ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα με το αρθρο 5 του Ν. 3845/2010 έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων, οικονομικού έτους 2010, θα ανέλθει, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εταιρείας, στο ποσό των 100 χιλ. Ευρώ. Το ποσό της παραπάνω εισφοράς θα οριστικοποιηθεί

28/05/2010

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 28/05/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ»  σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο  και το καταστατικό της εταιρείας,  καλεί  τους 

29/03/2010

Εκ παραδρομής  στην δημοσίευση των  «Στοιχείων και Πληροφορίες της χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009» δεν αναφέρθηκε το  προτεινόμενο μέρισμα.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού ενός λεπτού (0,01 EUR) ανά μετοχή για τη χρήση 2009