12/06/2009

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διόρθωση Δημοσίευσης στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/03/2009 Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» τα ορθά στοιχεία του πίνακα αυτού είναι: Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β):             Ομίλου 31/03/09:         Λάθος  0          Σωστό  -365.220,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β):

05/06/2009

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο  και το καταστατικό της εταιρείας,  καλεί  τους  κ.κ.