16/12/2008

Σύμφωνα με το άρθρο 275 παράγραφος 9-δ του κανονισμού του Χ.Α. η ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006 και 2007. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του φορoλογικού ελέγχου η συνολική επιβάρυνση της Εταιρείας ανέρχεται σε   358.965 EUR

29/10/2008

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 30.000.000 ευρώ Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι σύμφωνα με την από 29 Ιουνίου 2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκδόσεως μετά συμβάσεως καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 30.000.000 ευρώ. Το ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε από ιδιωτική τοποθέτηση των

27/06/2008

Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει, κατ άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  της 27ης Ιουνίου 2008, το μέρισμα για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε 0,01 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών

27/06/2008

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 27/06/2008 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 73,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ήτοι 7.261.021 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις. Επί των θεμάτων της

05/06/2008

Σύμφωνα με την απόφαση 6/448/11.10.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και συγκεκριμένα σχετικά με την ενότητα Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου για την περίοδο 1/1-31/3/2008 που δημοσιεύτηκαν στις 31 Μαΐου 2008, η εταιρία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι : Δεν υπάρχουν επίδικες διαφορές και ως εκ