21.12.2007

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ανακοινώνει ότι από 17 Δεκεμβρίου 2007 χρέη Διευθύντριας Λογιστηρίου εκτελεί η κυρία Πετρούλια Αντωνία. Η κυρία Πετρούλια Αντωνία αντικατέστησε τον κύριο Διονύσιο Γουσέτη ο οποίος αποχώρησε για προσωπικούς του λόγους.  Επίσης από την ίδια ημερομηνία χρέη Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων εκτελεί η κυρία Παπακωνσταντίνου Νικολέτα.

29.11.2007

Γνωστοποιείται ότι λόγω τυπογραφικού λάθους ο πίνακας «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» δεν δημοσιεύτηκε ορθά στον Τύπο. Οι αξίες της γραμμής «Κέρδη (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» τυπώθηκαν εκ παραδρομής στην γραμμή «Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση» και οι αξίες της γραμμής » Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο

02.11.2007

Στις 31.12.2007 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2001 της εταιρίας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσης 2001 της εταιρίας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο

01.11.2007

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι από 01.11.2007, αναλαμβάνει καθήκοντα εσωτερικής ελέγκτριας της εταιρείας η κ. Καραχούντρη Δήμητρα, δυνάμει της από 31.10.2007 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Στυλιανής Χειμάρας. Η κ. Καραχούντρη έχει διατελέσει ως Εσωτερική Ελέγκτρια άλλων εταιρειών στο παρελθόν και έχει

20.07.2007

Α. Ο Μέτοχος της εταιρείας μας κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος με την από 20.7.2007 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι, λόγω σύστασης ενεχύρου μετοχών του την 21.7.2005, το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 39,76% σε 6,47 % κατά την ημερομηνία

16.07.2007

Α. Ο Μέτοχος της εταιρείας μας κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος με την από 13/7/2007 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι στις 12/7/2007, λόγω άρσης ενεχυρίασης μετοχών του, το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 4,11% σε 14,37% ενώ η συμμετοχή του

02.07.2007

Την έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας καθώς και την διάθεση κερδών αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29.06.07 στην έδρα της Εταιρίας στο Κορωπί Αττικής. Σχετικά με την διανομή μερίσματος για την χρήση του 2006, η

02.07.2007

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει, κατ’ άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2007, το μέρισμα για τη χρήση 2006 ανέρχεται σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών

15.06.2007

Ανακοινώνεται απο την εταιρεία ότι σύμφωνα με τη υπ’ αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 7/372/2006 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 διατίθεται σε έντυπη μορφή απο την έδρα της εταιρείας, Θέση Τζήμα, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου και

29.05.2007

Σχετικά με δημοσίευμα του οικονομικού τύπου το οποίο αναφερόταν σε «φιλική προσέγγιση στελεχών του ομίλου Δαβίδ προς την εταιρεία μας» σας αναφέρουμε τα εξής : Για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο είμαστε αναγκασμένοι να διαψεύσουμε κατηγορηματικά ως παντελώς αβάσιμο και αναληθές το εν λόγω δημοσίευμα. Αυτού του είδους τα