05.09.2006

Σχετικά με δημοσιεύματα του ημερήσιου οικονομικού τύπου, τα οποία αναφέρονταν σε «επικείμενη συγχώνευση» της εταιρείας μας με την εταιρεία Κατσέλης Α.Ε. σας αναφέρουμε τα εξής: 1. Προς αποκατάσταση της αληθείας και για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας μας και των μετόχων της, διαψεύδουμε κατηγορηματικά ως παντελώς αβάσιμα και αναληθή

12.07.2006

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα 01.07.2005 έως 30.06.2006 δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τη δυνατότητα που της είχε δοθεί με την από 30.06.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Ετσι η εταιρεία δεν κατέχει καμμία ίδια μετοχή.

07.07.2006

Σε εφαρμογή του άρθρου 275 § 9-δ του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε o φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005. Από τον Έλεγχο προέκυψαν φόροι καταβλητέοι συνολικού ποσού 393.604 ευρώ.

05.07.2006

Ανακοινώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 14.00 στην έδρα της εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής) παρέστησαν 6 μέτοχοι κάτοχοι 6.989.392 μετοχών σε σύνολο μετοχών 9.742.920 οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 71,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις

03.07.2006

Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει, κατ’ άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006, το μέρισμα για τη χρήση 2005 ανέρχεται σε 0,03 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών

16.06.2006

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005, διατίθεται στο επενδυτικό κοινό, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr όσο και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.

07.04.2006

Στα πλαίσια του Ν.3340/2005 καθώς και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους μας ότι: Αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής μας εταιρία στην Ρουμανία KARAMOLEGOS BAKERY S.A. κατά 5.724.000 Ρουμανικά Λέι (1.590.000 ευρώ). Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό

31.03.2006

Από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 31 Μαρτίου 2006 προκύπτουν τα εξής: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 9,5% από 36,15 εκ. Euro το 2004 ανήλθε το 2005 σε 39,57 εκ. Euro. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε άνοδο 7,9%

22.03.2006

Γνωστοποιείται ότι η Εταιρεία προέβη σε διόρθωση ορισμένων ποσών από τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/05 – 30/9/05 καθώς και από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Η διόρθωση έγινε στον πίνακα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου του Ομίλου και ιδιαίτερα στα κονδύλια Κατανομής των Κερδών μετά από Φόρους για