28/6/2011

Ο  Μέτοχος της εταιρείας μας  κ. Εμμανουήλ H. Καραμολέγκος με την από 27/06/2011 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι στις 23/06/2011, λόγω άρσης ενεχυρίασης των μετοχών του,  το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 14,83%σε 27,46%  ενώ η συμμετοχή του

03/02/2009

O Μέτοχος της εταιρίας μας κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος με την από 2/2/2009 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι, λογω σύστασης ενεχύρου μετοχών του την 29/1/2009, το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 14,37% σε 4,11% κατά την ημερομηνία αυτή, ενώ

10/02/2010

Ο  Μέτοχος της εταιρείας μας  κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος με την από 10/2/2010 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι στις 10/2/2010, λόγω άρσης ενεχυρίασης μετοχών του,  το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 4,11%σε  14,83% ενώ η συμμετοχή του στο μετοχικό

13/08/2009

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο μέτοχος  Αργύρης Ηλίας του Μιλτιάδη προέβη στις 10/08/2009 σε πώληση 2.537 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία να μειώνεται

13.07.2007

Α. Ο Μέτοχος της εταιρείας μας κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος με την από 13/7/2007 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι στις 12/7/2007, λόγω άρσης ενεχυρίασης μετοχών του, το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 4,11% σε 14,37% ενώ η συμμετοχή του

20.07.2007

Α. Ο Μέτοχος της εταιρείας μας κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος με την από 20/7/2007 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι, λόγω σύστασης ενεχύρου μετοχών του την 21/7/2005, το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 39,76% σε 6,47 % κατά την ημερομηνία

04/06/2008

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο μέτοχος  Αργύρης Ηλίας του Μιλτιάδη προέβη στις 27/05/2008 καθώς και στις 28/05/2008 σε αγορά 936 και 174 αντιστοίχως κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το