Από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 31 Μαρτίου 2006 προκύπτουν τα εξής: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 9,5% από 36,15 εκ. Euro το 2004 ανήλθε το 2005 σε 39,57 εκ. Euro. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε άνοδο 7,9% το 2005, από 30,52 εκ. Euro το 2004 ανήλθε σε 32,94 εκ. Euro το 2005. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 14% για τον Όμιλο και ανήλθε στο ποσό των 17,64 εκ. Euro για το 2005 έναντι 15,47 εκ. Euro το 2004. Για την εταιρεία το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 11,7% και ανήλθε στο ποσό των 14,98 εκ. Euro το 2005 έναντι 13,41 εκ. Euro το 2004. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 10% για τον Όμιλο και ανήλθαν στο ποσό των 6,53 εκ. Euro έναντι 5,94 εκ. Euro το 2004. Για την εταιρεία η άνοδος είναι 10% και ανήλθαν στο ποσό των 5,77 εκ. Euro το 2005 έναντι των 5,23 εκ. το 2004. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 18,2 % για την Εταιρεία και κατά 34,3% για τον ?Όμιλο. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 0,962 εκ. Euro το 2005, έναντι των 0,234 εκ. Euro το 2004 για τον Όμιλο και για την εταιρεία το 2005 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό του 1,34 εκ. Euro έναντι του 0,513 εκ. Euro το 2004. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας, δηλαδή μετά από φόρους και δικαιώματα μεοψηφίας ανήλθαν στα 1.112.398,71 ευρώ το 2005 έναντι 345.939,80 της προηγούμενης χρήσης 2004. Οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια ανήλθαν στο ποσό των 54,69 εκ. Euro το 2005 για τον Όμιλο από 51,37 εκ. Euro το 2004 και για την εταιρεία οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια ανήλθαν στο ποσό των 45,75 εκ. Euro το 2005 από 42,40 εκ. το 2004. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 29,32 εκ. Euro το 2005, από 28,50 εκ. το 2004, και για την εταιρεία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των 29,69 εκ. Euro το 2005 από 28,62 εκ. το 2004. Η αυξητική πορεία του κύκλου εργασιών του 2005 επιβεβαιώνει τη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας κατά τη τελευταία πενταετία. Το 2006 πιστεύουμε στην συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας με δεδομένο τις επενδύσεις στη παραγωγική διαδικασία και την διάθεση νέων ποιοτικών προϊόντων