ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 28/06/2017και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου  μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 79,62% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.757.695 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016  και των επ’ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Eλεγκτών-Λογιστών της εταιρείας.

2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2016.

3. Ενέκρινε ομόφωνα το σχετικό πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη μη διανομή  κερδών για τη χρήση 2016.

4. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2016– 31/12/2016.

5. Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία «ECOVIS-VNT Auditing S.A» και ειδικότερα τον ελεγκτή Γεώργιο Νανούρη του Βασιλείου, ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Ιωάννη Τολιόπουλο του Γεωργίου για το έλεγχο της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση αδείας, κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7. Ενέκρινε ομόφωνα και  παμψηφεί  τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και προεγκρίθηκαν  ομόφωνα και παμψηφεί οι αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου, για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017και  προεγκρίνει, κατά πλειοψηφία 90,39% των παρισταμένων μετόχων, για την Αντιπρόεδρο και εκτελεστικό μέλος, κα Μαρία Καραμολέγκου,

8. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, αρχής γενομένης από την  28.06.2017 μέχρι και την  28.06.2022 . Τα οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση είναι: Α) Δημήτριος Κανελλόπουλος του Νικολάου,μη εκτελεστικό μέλος  Β) Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, εκτελεστικό μέλος Γ) Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία, εκτελεστικό μέλος Δ) Παντελής Βασίλειος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος Ε) Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος ΣΤ) Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ζ) Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Η) Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .

 

9. Αποφάσισε ομόφωνα  και παμψηφεί την εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, Δημήτριο Κανελλόπουλο, Παύλο Κανελλόπουλο και  Απόστολο Παπαδόπουλο.