Εκ παραδρομής  στην δημοσίευση των  «Στοιχείων και Πληροφορίες της χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009» δεν αναφέρθηκε το  προτεινόμενο μέρισμα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού ενός λεπτού (0,01 EUR) ανά μετοχή για τη χρήση 2009