Ο  Μέτοχος της εταιρείας μας  κ. Εμμανουήλ H. Καραμολέγκος με την από 27/06/2011 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι στις 23/06/2011, λόγω άρσης ενεχυρίασης των μετοχών του,  το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 14,83%σε 27,46%  ενώ η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε η ίδια δηλ. 50,49%.