Σύμφωνα με τα άρθρα 275, 292 και 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και με βάση το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων, η εταιρεία γνωστοποιεί τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) H Δημοσίευση Ετήσιων Εταιρικών & Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2006 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2007. β) Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007. γ) Η Εταιρία προτίθεται να διανείμει μέρισμα για την χρήση 2006, δικαιούχοι του οποίου θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17.08.2007. Από την 20.08.2007, οι μετοχές της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει την 28.08.2007, μέσω της Τραπέζης Πειραιώς ΑΕ.