Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει, κατ άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  της 27ης Ιουνίου 2008, το μέρισμα για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε 0,01 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 18ης Αυγούστου 2008.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος χρήσης 2007.

Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η  26 Αυγούστου 2008  και θα  πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:

1.Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (πρώην ΚΑΑ) .

2.Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

 

3.Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την  Δευτέρα 1  Σεπτεμβρίου 2008, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι  31-12-2008 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2008) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» στη διεύθυνση Θέση Τζήμα, 194 00 Κορωπί Αττικής  τηλ. 210 6694200

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Αντωνία  Πετρούλια, τηλ. 210 6694200).