ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27.06.2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 79,67% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.762.914 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01.01.2017–31.12.2017 και των επ’ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Eλεγκτών-Λογιστών της εταιρείας.

2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2017.

3. Ενέκρινε ομόφωνα το σχετικό πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη μη διανομή κερδών για τη χρήση 2017.

4. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017–31.12.2017.

5. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και ειδικότερα τον ελεγκτή Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο του Ιωάννη, ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Θεόδωρο Δεληγιάννη του Δημητρίου για το έλεγχο της χρήσης 01.01.2018–31.12.2018.

6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση αδείας, κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, για την εταιρική χρήση 01.01.2017–31.12.2017, τις αμοιβές ή αποζημιώσεις του ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Απόστολου Παπαδόπουλου, τις αμοιβές ή απόζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους, κας Μαρίας Καραμολέγκου κατά πλειοψηφία των παρισταμένων μετόχων. Επίσης προέκρινε, για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018, ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές ή αποζημιώσεις του ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Απόστολου Παπαδόπουλου, τις αμοιβές ή απόζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους, κας Μαρίας Καραμολέγκου κατά πλειοψηφία των παρισταμένων μετόχων.

8. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 3, 6 και 22 του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και την γενικότερη βελτίωση της λειτουργικότητάς του.

9. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την αντικατάσταση του εκλιπόντος Δημητρίου Ν. Κανελλόπουλου για το υπόλοιπο της θητείας του από τον κ. Άγγελο Παντουβάκη του Μιχαήλ, όπως αυτή αποφασίστηκε με την από 29.08.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

10. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την αντικατάσταση και εκλογή νέων μελών στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, Άγγελο Παντουβάκη, Παύλο Κανελλόπουλο, Απόστολο Παπαδόπουλο και Κωνσταντίνο Δούκα.

11. Τέλος, έγινε αναλυτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε και αποφάσισε κατά το προηγούμενο έτος, 01.01.2017-31.12.2017.