«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42
Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/06/2010 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 72,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ήτοι 7.017.900 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  ( εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01/01/2009-31/12/2009)

2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου  και την Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή.

3. Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή καθαρού μερίσματος  0,009EUR ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η  17/08/2010 και δικαιούχοι είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 19/08/2010. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 24/08/2010.

4. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2009 – 31/12/2009.

5. Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία  «BAKER TILLY HELLAS A.E» και ειδικότερα τον ελεγκτή Γεώργιο Νανούρη του Βασιλείου ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Αθανάσιο Ροϊλο του Ανδρέα για το έλεγχο της χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010.

6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί  την χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατ άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920.

7. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2009-31/12/2009 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2010-31/12/2010