ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2015

Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Ανακοίνωση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων (εταιρικών και ενοποιημένων) χρήσεως 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014), που συνετάχθησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015, μετά την λήξη της συνεδρίασης

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2014: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης, 11 Αυγούστου 2015 (record date)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.