«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42
AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Εταιρική χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο  και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 20/05/2014 απόφασή του,  καλεί  τους  κ.κ. Μέτοχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων-Εταιρικών και Ενοποιημένων-  που αφορούν στην  κλειόμενη χρήση 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)
2)  Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  –  που αφορούν  στην  κλειόμενη χρήση  2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)
3) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2013-31.12.2013 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.
4) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη  αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα  της  εταιρικής χρήσης 01.01.2013-31.12.2013.
5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού  Ελεγκτή – Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων)  για την τρέχουσα χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή / και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
7) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 1/1-31/12/2014.
8) Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων. 
9) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
10) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2014 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (η οποία είναι ο «φορέας» κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας μας) κατά την ημερομηνία της Παρασκευής 13 Ιουνίου 2014 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
   
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να προσκομίσουν σχετική ως άνω βεβαίωση της εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» περί της μετοχικής τους ιδιότητας,  την οποία και θα  πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες  πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω αναφερόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», η δε  ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην  Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
 
Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερες του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι’ αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας.
Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους:
α.  Σε έγχαρτη μορφή στη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας  (Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής,  τηλ.: 210-6694200), και
β. Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.karamolegos-bkr.gr/).
 Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α. Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ. Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ. Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και γ’.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 
1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
(β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο έως την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.karamolegos-bkr.gr/).
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας  (Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής, τηλ.: 210-6694200), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.karamolegos-bkr.gr/).
Κορωπί, 20 Μαΐου 2014
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ