Γνωστοποιείται ότι η Εταιρεία προέβη σε διόρθωση ορισμένων ποσών από τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/05 – 30/9/05 καθώς και από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Η διόρθωση έγινε στον πίνακα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου του Ομίλου και ιδιαίτερα στα κονδύλια Κατανομής των Κερδών μετά από Φόρους για τις περιόδους 1/7/2005 έως 30/9/2005 και 1/7/2004 έως 30/9/2004. Τα ποσά για την περίοδο 1/7-30/09/2005: Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους – Λάθος: 317.568,76. Σωστό: 317.568,76. Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας – Λάθος: 319.731,79. Σωστό: 347.010,24. Δικαιώματα Μειοψηφίας – Λάθος: -2.163,03. Σωστό: -29.441,48. Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Euro) – Λάθος: 0,033. Σωστό: 0,036. Τα ποσά για την περίοδο 1/7-30/09/2004: Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους- Λάθος: 8.686,31. Σωστό: 8.686,31. Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας – Λάθος: 11.552,53. Σωστό: 165.092,14 Δικαιώματα Μειοψηφίας – Λάθος: -2.866,22. Σωστό: -156.405,83. Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Euro) – Λάθος: 0,001. Σωστό: 0,017. Το λάθος αφορούσε λάθος στον υπολογισμό των Κερδών που κατανέμονται στους Μετόχους της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ και στα δικαιώματα μειοψηφίας. Για την περίοδο 1/7-30/9/2005 είχε αναφερθεί στους Μετόχους Εταιρείας το ποσό των 319.731,79 ευρώ αντί του σωστού -347.010,24 ευρώ και στα δικαιώματα μειοψηφίας το ποσό των -2.163,03 ευρώ αντί του σωστού -29.441,48. Για την περίοδο 1/7-30/9/2004 είχε αναφερθεί στους Μετόχους Εταιρείας το ποσό των 11.552,53 ευρώ αντί του σωστού 165.092,14 ευρώ και στα δικαιώματα μειοψηφίας το ποσό των -2.866,22 ευρώ αντί του σωστού -156.405,83.Η ανωτέρω διόρθωση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1-1-2005 έως 30-9-2005 εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας της 21/3/2006. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στο site της εταιρείας.