ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (“H Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 22.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 20 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR1,53 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR30,60.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν την 20η Οκτωβρίου 2016, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «EUROXXΧρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 30.269 ίδιες μετοχές (0,311% του συνόλου των 9.742.920 κοινών ονομαστικών μετοχών).