Α. Ο Μέτοχος της εταιρείας μας κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος με την από 20/7/2007 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι, λόγω σύστασης ενεχύρου μετοχών του την 21/7/2005, το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 39,76% σε 6,47 % κατά την ημερομηνία αυτή ενώ η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε η ίδια δηλ. 50,49%.

Β. Ο Μέτοχος της εταιρείας μας κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος με την από 20/7/2007 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι, λόγω σύστασης ενεχύρου μετοχών του την 27/12/2005, το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 6,47% σε 4,10 % κατά την ημερομηνία αυτή ενώ η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε η ίδια δηλ. 50,49%.