Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α’ 6μήνου 2017

Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2017 – 30/6/2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.grκαι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.karamolegos-bkr.grτην Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.