ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

 

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει κατ’ άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 17ης Ιουνίου 2015, το μέρισμα για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή, η δε παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων είναι 10%.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας την Τρίτη 11  Αυγούστου  2015 (recorddate) .

Από την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Δευτέρα 17 Αυγούστου  2015  από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως εξής:

 

  1. Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των Μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,  με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι  και την 31/12/2015.
  3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί για διάφορους λόγους δυνατή η πίστωση μέσω των   χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 25/08/2015, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της  Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31/12/2015) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Τζήμα, στο Κορωπί Αττικής. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2020 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κα. Πετρούλια, τηλ. 210 6694200).